Reklamácie a vrátenie tovaru

Podľa všeobecných obchodných podmienok, znenie článku o reklamáciách:

 • Na tovar predávaný na portáli eOkuliare.sk sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcemu.
 • Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobku, alebo na iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným či nešetrným zaobchádzaním, pri použití výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, opotrebením alebo mechanickým poškodením.
 • Reklamáciu uplatňuje kupujúci vyplnením a odoslaním reklamačného formulára na stránkach eOkuliare.sk.
 • Miestom uplatnenia reklamácie je poštová adresa:
 • APEXA, s.r.o.
  Floriánska 8
  040 01 Košice
  Slovenská Republika
 • Reklamovaný tovar je kupujúci povinný odoslať na adresu uvedenú v ods. 4 tohto článku, pričom dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí kupujúci a to aj v prípade oprávnenej reklamácie.
 • K tovaru odoslanému na reklamáciu je nutné priložiť faktúru spolu s číslom účtu kupujúceho. V prípade uznania reklamácie a odstránenia vady vrátením zaplatenej kúpnej ceny alebo poskytnutím zľavy bude na tento účet poukázaná kúpna cena tovaru, resp. jej časť zaplatená kupujúcim.
 • Predávajúci je povinný bezodkladne po uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.
 • Ak má tovar odstrániteľnú vadu, kupujúci má právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie alebo výmenu za totožný bezchybný tovar. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za nový, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu tovaru za totožný bezchybný výrobok alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Svoje rozhodnutie o spôsobe vybavenia reklamácie však nie je oprávnený jednostranne meniť.
 • Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na zľavu vo výške 10% zo zaplatenej kúpnej ceny tovaru.
 • Na základe rozhodnutia kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie v zmysle predchádzajúcich odsekov tohto článku, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a oznámi ho kupujúcemu zaslaním informačného emailu.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu písomný doklad na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v reklamačnom formulári.
 • V prípade zamietnutia reklamácie je predávajúci povinný vrátiť reklamovaný tovar s doloženou faktúrou na adresu kupujúceho.

Prosím použite túto kontaktnú formu pre popísanie dôvodu reklamácie:

Pošlite nám správu

Podmienky reklamácie nájdete na stránke všeobecných obchodných podmienok.

Nahrávám...