Dovolenka na eOkuliare.sk – od 12.7. do 25.7.2024. Využite zľavu 10% na celý nákup ako odmenu za čakanie :). Všetky objednávky prijaté od 11.7 do 25.7. budú spracované po tomto termíne. Pre 10% zľavu použite pri nákupe kód - leto2024. Ďakujeme za dôveru.

Ochrana osobných údajov

Záleží nám na bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov a na tom, aby ste vedeli, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ochraňujeme.

Na tomto mieste Vám v súlade s s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)ponúkame informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti s ponukou tovaru prezentovanou na www.e-okuliare.sk.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.e-okuliare.sk a prevádzkovateľom na účely ochrany osobných údajov je obchodná spoločnosť APEXA s.r.o., IČO: 44317352, Floriánska 8, Košice 040 01, Slovenská Republika, Sídlo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 22253/V.

Aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a ako dlho ich uchovávame

Nákup a platba v e-shope: Vaše meno, priezvisko, adresu, email a telefónne číslo, údaj o dioptrických hodnotách, IP adresu počítača,  údaje o uzatvorení a plnení Kúpnej zmluvy, budeme spracovávať za účelom plnenia Kúpnej zmluvy. Poskytnutie týchto osobných údajov je Vašou povinnosťou, inak sa v našom e-shope nakúpiť nedá. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov by sme Vám ani nevedeli doručiť objednaný tovar. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v tomto prípade je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame 10 rokov po zakúpení tovaru z nášho e-shopu.

Za účelom vykonania a evidovania platby za nákup tovaru v e-shope spracúvameVaše osobné údaje - meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo a výpisy z bankového účtu - Vaše meno, priezvisko a číslo bankového účtu - a informáciu o platbe ceny zakúpeného Tovaru. Tieto osobné údaje sme povinní uchovávať počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Marketing. V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje, konkrétne Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, IP adresu, mesto, štát, operačný systém, typ internetového prehliadača aj za účelom marketingu, napríklad, aby sme Vás informovali o našich novinkách, akciách, zľavách, poskytovaných službách a pod. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tieto účely je Váš súhlas. Môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte. Ak nám dáte svoj súhlas, tento marketing budeme robiť na základe Vášho profilovania. Profilovanie znamená, že automaticky vyhodnotíme aký tovar nakupujete, prípadne o ktoré informácie alebo o ktorú ponuku tovaru máte pravdepodobne väčší záujem, (napr. dámske okuliare) a podľa toho Vám lepšie prispôsobíme reklamu.

Sprístupňovanie Vašich osobných údajov tretím stranám:

V niektorých obmedzených prípadoch vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom (príjemcom). Môže ísť o nasledovné prípady:

Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade predaja nášho podniku alebo v prípade našej právnej ochrany.

Ochrana Vašich osobných údajov:

S cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov a aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim, sme prijali primerané bezpečnostné a organizačné opatrenia.

Na spracovanie Vašich osobných údajov používame len takých dodávateľov služieb, ktorí tiež poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V súčasnosti neprenášame Vaše osobné údaje ani v rámci EÚ ani do tretích krajín.

Vaše práva, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov našou spoločnosťou:

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie (právo „byť zabudnutý“)

Vaše osobné údaje mažeme, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávali. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy osobné údaje musíme uchovávať, napríklad za účelom účtovníctva.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ (i) ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva (i) na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, (ii) na účely profilovania, a (iii) na účely priameho marketingu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo na zmluve a zároveň sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, napríklad Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Je to bežná prax webových stránok. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním.

Potrebujete viac informácií?

Ak máte otázky k týmto pravidlám spracovania osobných údajov, napíšte nám na info@eokuliare.sk. Radi Vám odpovieme.

Nahrávám...